OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest European Finance and Trade Corporation S.A. ul. Budowlanych 21, 80-298 Gdańsk, e-mail: office@eftc.pl.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, na podstawie udzielonej zgody i/lub na bazie usprawiedliwionego interesu administratora danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, realizacji umów zawartych z kontrahentami, dla wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Administrator danych przetwarza dane osobowe na bazie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu bezpośredniego marketingu własnych produktów lub/i usług lub zapewnienia bezpieczeństwa osób i/lub mienia poprzez system monitoringu.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 RODO.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w ww. celach, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i/lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, w szczególności do momentu przedawnienia roszczeń dla zrealizowanych umów, do wyrażenia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego opartego na usprawiedliwionym interesie Administratora danych, ostatecznie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
   w przypadku gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   2. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   3. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
   4. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
   5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy zaistnieją przyczyny związane
    z Pani/Pana szczególną sytuacją. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w prawach ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanka przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, zaś ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.
 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.